Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Aydınlatma Metni:

İşbu Aydınlatma Metni, VALFTEK Valf Teknik Tesisat Elemanları San. ve Tic. A.Ş. (VALFTEK) tarafından; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin olarak hazırlanmıştır. Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken önlemleri alacağımızı bildirmek istiyoruz.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen veri kategorileri aşağıda belirtildiği şekildedir:

Kimlik BilgisiKişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir. TC kimlik numarası, doğum yeri/tarihi, cinsiyet bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı pasaport gibi belgeler, imza bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler
İletişim BilgileriTelefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler
Fiziksel Mekân Güvenlik BilgisiKamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar
İşlem Güvenliği BilgisiŞirketimiz ticari faaliyetleri yürütürken veri sahibinin ve şirketin teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması için işlenen kişisel veriler
Risk Yönetimi BilgisiTicari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için gerekli yöntemler kullanılırken işlenen kişisel veriler
Görsel İşitsel BilgiFotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel mekân güvenlik bilgisi kayıtları hariç)
Özlük BilgisiŞirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşması için gerekli bilgilerin elde edilmesine yönelik her türlü kişisel veri
Çalışan Adayı BilgisiŞirketimiz insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler
Talep/Şikâyet Yönetimi BilgisiŞirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
Özel Nitelikli Kişisel VeriKVKK madde 6'da belirtilen kişisel verilerdir. (Kan grubu da dahil sağlık verileri)

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

VALFTEK tarafından, müşterileri, potansiyel müşterileri, çalışanları, çalışan adayları, hissedarları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan toplanan kişisel veriler aşağıda tanımlanan amaçlar için işlenmektedir:

- VALFTEK'in ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

- Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

-Satış sonrası destek hizmetleri ve aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası ,

- Altyapı ve ticari faaliyetleri yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma, iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,

- Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

- Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak istatistiki analizlerve CRM çalışmalarını yürütmek,

- Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,

- İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, iş başvurusu yapılması halinde değerlendirme yapılması ve çalışanımız olmanız durumunda kanuni ve hukuksal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

- Siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi,

- Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak VALFTEK'in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

- VALFTEK'in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; VALFTEK tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek,

- Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak, hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi denetlemek ve yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Verileriniz dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle ve fiziksel ortamlarda kâğıt üzerinde toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; sipariş formları, müşteri bilgi formları, iade formları, tedarikçi bilgi formları, iletişim bilgi formları, satın alma talep formları, cari kart açılış formları, diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, aday başvuru formları, şikâyet/talep/iletişim formları, görevlendirme ve zimmet formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, hissedarlar, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dâhil olmak üzere VALFTEK şirketi dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır ve yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Kişisel Verileriniz; TTK, VUK, SGK, İş Kanunu, ISG Kanunu, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Borçlar Kanunu, İş Yeri Hekimliği Yönetmeliği gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, mesleki eğitim hizmeti veren aracı eğitim kurumlarına, iş ortaklarımıza, hissedar ve iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo ve nakliye şirketlerine, bankalara, sigorta şirketlerine, mali müşavirimize, avukatımıza hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

KVK Kanunu'nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili olarak;

a) Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
f) KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanunun 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, 
b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, 
c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, 
d) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

Kanun'un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi. 
b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 
c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. 
d) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. 
e) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri:

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile şirketimize iletebilirsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. 
Bu çerçevede, şirketimize KVK Kanununun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için aşağıda verilen "İlgili Kişi Bilgi Talep Formu" belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapılmasını öneriyoruz.

Form doldurularak yapılacak başvuru yöntemleri:

- Şahsen elden başvuru, 
- Noter vasıtasıyla tebligat , 
- Şirket e-posta adresine , 
- Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine güvenli elektronik imza ile.

Başvurunuzda; 
a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, 
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, 
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, 
d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, 
e) Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

VALFTEK, kanunda öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine kanunda öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

VALFTEK , başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Ticaret ünvanı: VALFTEK Valf Teknik Tesisat Elemanları San. ve Tic. A.Ş. 
Adres: Sarımeşemah. Suadiye cad. No: 19 41250 Kartepe - Kocaeli 
Ticaret Sicil no: 19742 MersisNo: 0922012755100026 
KEP adresi: valftek@hs02.kep.tr 
web adresi: www.valftek.com.tr 
e-posta: valftek@valftek.com.tr 
Tel: 0090 262 3716162 
Fax: 0090 262 3716172